npm install -g -S -D的区别

npm install 等价 npm i
--save 等价 -S
--save-dev 等价 -D
npm i -D    // 工程构建(开发时、“打包”时)依赖 ;例:xxx-cli , less-loader , babel-loader...

npm i -S    // 项目(运行时、发布到生产环境时)依赖;例:vue, element, react...

什么时候 用 –save 什么时候用 –save-dev, 这是个规范问题

npm install -g -S -D的区别.png